Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
BaBbBcBdBeBfBgBhBiBjBkBlBmBnBoBpBqBrBsBtBuBvBwBxByBz
BYaBYbBYcBYdBYeBYfBYgBYhBYiBYjBYkBYlBYmBYnBYoBYpBYqBYrBYsBYtBYuBYvBYwBYxBYyBYz