Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FaFbFcFdFeFfFgFhFiFjFkFlFmFnFoFpFqFrFsFtFuFvFwFxFyFz
FSaFSbFScFSdFSeFSfFSgFShFSiFSjFSkFSlFSmFSnFSoFSpFSqFSrFSsFStFSuFSvFSwFSxFSyFSz