Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
GaGbGcGdGeGfGgGhGiGjGkGlGmGnGoGpGqGrGsGtGuGvGwGxGyGz
GVaGVbGVcGVdGVeGVfGVgGVhGViGVjGVkGVlGVmGVnGVoGVpGVqGVrGVsGVtGVuGVvGVwGVxGVyGVz