Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
KaKbKcKdKeKfKgKhKiKjKkKlKmKnKoKpKqKrKsKtKuKvKwKxKyKz
KWaKWbKWcKWdKWeKWfKWgKWhKWiKWjKWkKWlKWmKWnKWoKWpKWqKWrKWsKWtKWuKWvKWwKWxKWyKWz