Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
NaNbNcNdNeNfNgNhNiNjNkNlNmNnNoNpNqNrNsNtNuNvNwNxNyNz
NDaNDbNDcNDdNDeNDfNDgNDhNDiNDjNDkNDlNDmNDnNDoNDpNDqNDrNDsNDtNDuNDvNDwNDxNDyNDz