Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
VaVbVcVdVeVfVgVhViVjVkVlVmVnVoVpVqVrVsVtVuVvVwVxVyVz
VBaVBbVBcVBdVBeVBfVBgVBhVBiVBjVBkVBlVBmVBnVBoVBpVBqVBrVBsVBtVBuVBvVBwVBxVByVBz