Acronyms and Abbreviations

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
YaYbYcYdYeYfYgYhYiYjYkYlYmYnYoYpYqYrYsYtYuYvYwYxYyYz
 
Index Y.